امروز با خبر شدم بازی 41148 رو 4 تقلبیش رو ساختن :| اونم توی مارکت ایران اپس! 27 تیر 1395 شمسی ! آقا این شما و این 41148:4


آخه من نمی دونم چطور میشه که وقتی خود آقای مهدی فنائی میاد و آیکون رسمی میذاره اونوقت این طرف میاد و چنین آیکون با این رنگ ضایع رو میذاره اون فونت عدد 4 رو دیگه کجای دلم بذارم :|

حالا این هیچی چیزی که خیلی عجیبه اینه که آیا ایران اپس بازی رو اصلا بررسی کرده؟

آیا واقعا نمی دونسته که سازندش کیه؟

یعنی نمی دونسته که این بازی دو بعدیه و سه بعدی شدن چیه؟

حالا چطوری اجازه ی پولی شدن رو دادن آخه :| ظاهرا بررسی نمیشه یا اینکه ... زیاد حرفی نمیزنم و شما رو با این بازی تقلبی تنها می ذارم :|